4Service

Årsregnskap (morselskap)

Resultatregnskap

Note 2022 2021
Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftskostnad 552 364,00 429 431,00
Sum driftskostnader 552 364,00 429 431,00
Driftsresultat -552 364,00 -429 431,00
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 8 136 908,00 4 391 782,00
Annen renteinntekt 0 34,00
Rentekostnad til foretak i samme konsern 7 584 205,00 3 961 886,00
Annen rentekostnad 339,00 498,00
Resultat av finansposter 552 364,00 429 432,00
Resultat før skattekostnad 0,00 0,00
Årsresultat 0,00 0,00
Overføringer
Overført fra annen egenkapital 0,00 0,00
Sum overføringer 0,00 0,00

Balanse

Note 2022 2021
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i annet foretak i samme konsern 339 250 008,00 339 250 008,00
Sum finansielle anleggsmidler 339 250 008,00 339 250 008,00
Sum anleggsmidler 339 250 008,00 339 250 008,00
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 90 093,00 23 119,00
Konsernfordringer 8 136 908,00 4 391 782,00
Sum fordringer 8 227 001,00 4 414 901,00
Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 200 226,00 5 321 396,00
Sum omløpsmidler 17 427 227,00 9 736 297,00
Sum eiendeler 356 677 235,00 348 986 305,00
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 452 607,00 444 730,00
Egne aksjer -6 245,00 -6 245,00
Overkurs 137 003 227,00 89 610 731,00
Sum innskutt egenkapital 137 449 588,00 90 049 215,00
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -9 131 160,00 -9 131 160,00
Sum opptjent egenkapital -9 131 160,00 -9 131 160,00
Sum egenkapital 128 318 428,00 80 918 055,00
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern 228 220 826,00 268 036 994,00
Sum annen langsiktig gjeld 228 220 826,00 268 036 994,00
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 107 981,00 1 256,00
Annen kortsiktig gjeld 30 000,00 30 000,00
Sum kortsiktig gjeld 137 981,00 31 256,00
Sum gjeld 228 358 807,00 268 068 250,00
Sum egenkapital og gjeld 356 677 235,00 348 986 305,00

Indirekte kontantstrøm

Note 2022 2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 0 0
Periodens betalte skatt 0 0
Endring i leverandørgjeld 106 725 -79 994
Endring i andre tidsavgrensningsposter -66 974 -4 251 608
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 39 751 -4 331 601
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investering datterselskap 0 28 836 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 28 836 000
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Investering datterselskap 0 28 836 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 28 836 000
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 7 584 205 4 561 886
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -8 136 908 0
Salg egne aksjer - 150 000
Utbetaling av utbytte - -28 836 000
Innbetalinger av konsernbidrag 4 391 782 4 633 204
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 3 839 079 -19 490 910
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 3 878 830 5 013 489
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 5 321 396 307 908
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 9 200 226 5 321 396

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).

Egne aksjer

Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Pålydende av egne aksjer presenteres på egen linje under aksjekapitalen, mens vederlag utover pålydende reduserer annen egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført, men føres mot egenkapitalen.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Ytelser til ledende personer Styret
Styrehonorar (eksl. aga) 250 000
Sum 250 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2022 utgjør kr 200 735,- eksl.mva.

Av dette utgjør kr 159 535 revisjon av årsregnskap og kr 41 200 godtgjørelse for andre tjenester.

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2022 2021
Konsernfordringer 8 136 908 4 391 782
Konsernkontoordning 9 200 226 5 321 396
Gjeld 2022 2021
Annen gjeld fra 4Service Gruppen AS 228 220 826 268 036 994
Leverandørgjeld 0

Selskapet inngår i en konsernkontoordning. 4Service Gruppen er innehaver av hovedkontoen. Konsernfordringer i regnskapet tilsvarer saldo på underkontoen til 4Service Holding AS.

Konsernbidrag med skattemessig virkning på kr 8 136 908 er fra 4Service Gruppen AS og inngår i konsernfordringer.

4Service Holding AS er morselskap i konsern ogselskapet utarbeider konsernregnskap.

Adressen til selskapet er Brynsallèen 4, 0667 Oslo. Ved henvendelse til denne adressen kan konsernregnskap utleveres.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad 2022 2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 0 0
For mye/lite avsatt tidligere år 0 0
Endring i utsatt skattefordel 0 0
Skattekostnad ordinært resultat 0 0
Årets skattekostnad 2022 2021
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 0 0
Ekstraordinære poster 0 0
Resultatkomponenter for IFRS 0 0
Permanente forskjeller 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 0 0
Mottatt konsernbidrag 0 0
Avgitt konsernbidrag 0 0
Avskåret rentefradrag 0 0
Anvendelse av fremførbart underskudd 0 0
Skattepliktig inntekt 0 0
Årets skattekostnad 2022 2021
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat -1 790 120 -966 192
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag 1 790 120 966 192
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år 0 0
Skatt på tilbakeført underskudd 0 0
Sum betalbar skatt i balansen 0 0

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019.

Årets skattekostnad 2022 2021
Beregning av effektiv skattesats
Resultat før skatt 0 0
Beregnet skatt av resultat før skatt 0 0
Skatteeffekt av permanente forskjeller 0 0
Skatteeffekt av IFRS 0 0
Anvendt underskudd 0 0
Effekt av endring av skattesats 0 0
Sum 0 0
Effektiv skattesats 0,0 % 0,0 %

Note 4 Investering i datterselskap

Investeringene i datterselskap og tilknyttet selskap virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.

Kostpris på aksjene i datterselskapet 4Service Gruppen AS er kr 339 250 008.

Selskap Forretnings-kontor Eier-/ stemmeandel EK pr. 01.01 Årets resultat EK pr. 31.12
4Service Gruppen AS Etterstad 100 % 267 830 809 129 020 300 390 504 321
Datterdatter selskap
4Service AS Etterstad 100 % 9 609 693 -8 821 478 3 083 415
4Service Landanlegg AS Etterstad 100 % 18 927 658 52 985 454 24 069 040
4Service Offshore AS Etterstad 100 % 8 933 391 -4 972 286 8 824 923
4Service Offshore Hotels AS Etterstad 100 % 11 885 959 10 513 332 11 806 399
4Service Facility AS Etterstad 100 % 38 139 735 27 961 444 38 302 344
4Service Eir Camp AS Bergen 100 % 3 063 220 -3 846 007 3 072 204
4Service Catering AS Etterstad 100 % 10 032 411 -3 365 511 10 384 425
Lahaugmoen Innkvartering AS Etterstad 70 % -7 451 785 -377 539 -7 829 324
Underkonsern
4Service Eir Renhold AS (mor) Etterstad 100 % 35 148 260 96 971 006 43 521 952
Ren Pluss Eiendom AS (datter) Etterstad 100 % 1 038 396 -92 265 946 131
Tilknyttet selskap
Viken Innkvartering AS Etterstad 50 % -8 208 141 -155 479 -8 363 620
Ørin Overnatting AS Verdal 34 % 12 330 564 -923 075 11 407 490
Flesland Innkvartering AS Etterstad 33 % -9 474 769 885 220 -8 589 550

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital Antall* Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 452 609 193 0,001 452 607
Aksjonærer: Antall aksjer Eierandel
Norvestor VII, L.P 262 547 738 58,0 %
Jori Invest AS v/Jan Otto Klausen 27 167 741 6,0 %
Ave Trebua AS 25 167 741 5,6 %
Erland Invest AS 25 167 741 5,6 %
Vida Holding AS v/Per Åge Sandnes 18 000 000 4,0 %
Vissit AS v/Tor Rønhovde 10 365 300 2,3 %
Villa & Co AS 6 250 000 1,4 %
4service Holding AS** 6 245 208 1,4 %
Sum 380 911 469 84,2 %
Øvrige (eierandel < 1 %) 71 697 724 15,8 %
Totalt antall aksjer 452 609 193 100,0 %

*Balanseført aksjekapital er kr 452 607. Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har lik stemmerett.

**4service Holding AS har pr 31.12. 2022 totalt 6 245 208 egne aksjer, noe som utgjør 1,4% av aksjekapitalen. og er uendret fra 31.12.2021.

Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av forrige år var 5 811 189. Det ble totalt ervervet 488 565 aksjer, vederlag for disse utgjorde kr. 1 192 101. Ervervelsen utgjorde 0,11% av aksjekapitalen.

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

Navn Tittel Aksjer Andel
Eva Marie Helen Aubert styremedlem 25 167 741 5,7 %
Per Åge Sandnes styremedlem 18 000 000 4,0 %
Tor Rønhovde konsernsjef 10 365 300 2,3 %
Ståle Kolbjørn Angel styremedlem 3 500 000 0,8 %

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr 01.01.2022 444 730 -6 245 89 610 731 -9 131 160 80 918 055
Kapitalforhøyelse 7 877 47 392 496 47 400 373
Årets resultat 0 0
Pr 31.12.2022 452 607 -6 245 137 003 227 -9 131 160 128 318 427