4Service

Konsern­regnskap resultater & balanse

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). 4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering 01.01.2016. Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold, samt facility service tjenester til kontor og industriplasser. Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Tall i NOK 1000

Resultat pr 31. desember

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2022 2021
Salgsinntekt 3 312 136 2 365 010
Annen driftsinntekt 1 483 9 135
Sum driftsinntekter 3 313 619 2 374 145
Varekostnad 774 537 509 444
Lønnskostnad 1 921 824 1 394 709
Annen driftskostnad 316 734 218 677
Sum driftskostnader 3 013 095 2 122 829
Resultatandel investering i tilknyttet selskap -95 -2 049
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 300 429 249 267
Avskrivning software / kontrakter 33 551 27 659
Nedskrivning varemerke - 13 397
Avskrivning driftsmidler 26 090 16 511
Avskrivning bruksretter 72 399 59 896
Sum av- og nedskrivninger 132 040 117 464
Driftsresultat (EBIT) 168 389 131 803
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 13 806 8 288
Annen finansinntekt 415 4 546
Annen rentekostnad 76 367 64 550
Annen finanskostnad 1 209 1 335
Resultat av finansposter -63 355 -53 052
Ordinært resultat før skattekostnad 105 034 78 751
Skattekostnad 40 796 21 888
Årsresultat 64 238 56 863
Tilordnet:
Aksjonærene i morselskapet 64 351 60 468
Ikke-kontrollerende eierinteresser -113 - 3 605

Balanse pr 31. desember

NOTE EIENDELER 31.12.2022 31.12.2021
Anleggsmidler
Software 18 222 20 084
Konsepter 4 545 -
Utsatt skattefordel - -
Varemerke 27 153 27 153
Kundekontrakter 106 106 61 249
Goodwill 1 052 869 871 467
Bruksretter 349 233 325 613
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 14 943 19 230
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 54 022 38 817
Investeringer i tilknyttet selskap 3 861 4 174
Lån til tilknyttet selskap 3 414 3 251
Investeringer i aksjer og andeler 162 33
Andre langsiktige fordringer 467 643
Sum anleggsmidler 1 634 997 1 371 715
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning 41 496 30 735
Kundefordringer 417 107 255 547
Andre fordringer 156 593 73 270
Derivater - -
Bankinnskudd, kontanter o.l. 266 823 228 478
Sum omløpsmidler 882 019 588 030
Sum eiendeler 2 517 016 1 959 745
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2022 31.12.2021
Egenkapital
Aksjekapital 453 445
Egne aksjer -6 -6
Annen egenkapital 390 465 264 168
Egenkapital tilordnet aksjonærene i mor 390 911 264 606
Ikke-kontrolleredne eierinteresser - 2 349 -2 236
Sum egenkapital 388 563 262 371
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 10 640 4 486
Rentebærende lån - Leieforpliktelser 316 199 295 279
Rentebærende lån og kreditter 714 166 610 954
Øvrig langsiktig gjeld -
Sum langsiktig gjeld 1 041 005 910 719
Kortsiktig gjeld
Rentebærende lån og kreditter 88 326 62 222
Rentebærende lån - Leieforpliktelser 61 368 52 188
Leverandørgjeld 253 481 169 944
Betalbar skatt 34 642 28 827
Skyldig offentlige avgifter 261 456 178 421
Investering i tilknyttet selskap 7 262 7 262
Derivater 33 489
Annen kortsiktig gjeld 381 098 287 301
Sum kortsiktig gjeld 1 087 449 786 655
Sum gjeld 2 128 454 1 697 374
Sum egenkapital og gjeld 2 517 016 1 959 745

Kontantstrømoppstilling - indirekte modell

NOTE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 31.12.2022 31.12.2021
Resultat før skattekostnad 105 034 78 751
Periodens betalte skatt -28 827 -17 554
Ordinære avskrivinger 132 040 117 464
Endring i varelager -8 790 -3 573
Endring i kundefordringer -93 767 57 238
Endring i leverandørgjeld 77 764 30 615
Effekt av valutakursendringer 95 2 049
Netto finans 63 355 53 052
Endring i andre tidsavgrensningsposter 4 097 62 744
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 251 001 380 785
NOTE Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 31.12.2022 31.12.2021
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - -
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -48 465 -33 509
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -150 608 -37 183
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -14 689 -8 544
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -213 762 -79 236
NOTE Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter 31.12.2022 31.12.2021
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 200 000 -
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -75 000 -62 223
Netto renter til/fra kredittinstitusjoner -63 355 -53 052
Avdrag leieforpliktelser -60 539 -50 590
Kjøp egne aksjer - -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 106 -165 865
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 38 345 135 684
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 228 478 92 794
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 266 822 228 478

Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Note Kontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierinteresse Sum egenkapital
Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum
Egenkapital 01.01.2021 445 -6 232 299 232 737 1 370 234 107
Årets resultat 60 468 60 468 -3 605 56 863
Andre inntekter og kostnader 0 0 0
Årets totalresultat 60 468 60 468 -3 605 56 863
Utbytte -28 836 -28 836 -28 836
Andre endringer 236 236 236
Egenkapital pr. 31.12.2021 445 -6 264 166 264 604 -2 235 262 369
Egenkapital 01.01.2022 445 -6 264 168 264 606 -2 236 262 371
Årets resultat 64 351 64 351 -113 64 238
Andre inntekter og kostnader 0 0 0
Årets totalresultat 64 351 64 351 -113 64 238
Kjøp/Salg av egne aksjer 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Feil tidligere år 0 0 0
Kapitalforhøyelse 47 400 47 400 47 400
Andre endringer 14 553 14 553 14 553
Egenkapital pr. 31.12.2022 445 -6 390 472 390 911 -2 349 388 562

Note 1 - Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering satt til 01.01.2016.

Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold samt facility service tjenester til kontor og industriplasser.

Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS), slik standardene er godkjent av EU, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven. Konsernets vesentlige regnskapsprinsipper er inkludert i de respektive notene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.

I konsernregnskapet legges prinsippene i et historisk kost-regnskap til grunn, med unntak av følgende regnskapsposter:

  • finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
  • finansielle instrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI)
  • betingede vederlag ved kjøp av virksomhet

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 27 Estimatusikkerhet.

Note 2 - Konsoliderings­prinsipper

Datterselskaper

Konsernregnskapet omfatter selskapsregnskapet til 4Service Holding AS (morselskap) og tilhørende datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Normalt oppnås kontroll når konsernet eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet. Datterselskaper konsolideres fra dagen kontroll oppstår og frem til kontroll eventuelt opphører.

Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

Virksomhets­sammenslutninger

Virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Eventuelle betingede vederlagselementer inkluderes i vederlaget til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Betingede vederlag som ikke gjøres opp i egenkapitalinstrumenter er gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres etter hvert som de påløper.

Ved kjøp av selskaper foretas en vurdering av om kjøpet reelt sett er kjøp av virksomhet eller kjøp av eiendeler. Ved kjøp av eiendeler allokeres hele kjøpesummen, inklusive overtatt gjeld, til kjøpte eiendeler proratarisk i forhold til virkelig verdi. Det innebærer at det ikke avsettes for utsatt skatt på slike kjøp.

Ved kjøp av virksomhet balanseføres identifiserbare eiendeler og forpliktelser, inkludert identifiserte merverdier, til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Dersom summen av vederlaget på overtakelsestidspunktet overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Goodwill allokeres til kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter. Goodwill amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall. Virkelig verdi av goodwill vurderes oftere enn en gang i året dersom det er hendelser eller endrede forhold som indikerer mulig verdifall.

Dersom virkelig verdi av netto eiendeler i en virksomhetssammenslutning overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres differansen umiddelbart på overtakelsestidspunktet. Det avsettes for utsatt skatt på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier for alle eiendeler og forpliktelser i en virksomhetssammenslutning med unntak av goodwill.

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Normalt inntreffer dette ved eierandel mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper innregnes til anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Videre innregnes enhetene etter egenkapitalmetoden.

Balanseført beløp inkluderer eventuelle merverdier og goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert med senere avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene. Dette gjelder fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null. Ytterligere tap innregnes ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Eliminering av transaksjoner og konsernmellomværende

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste, er eliminert.

Note 3 - Segmenter

For ledelses formål er konsernet organisert i forretningsenheter basert på bransjene hvor konsernet opererer. I 2022 har selskapet endret de rapporteringspliktige driftssegmentene til Accommodation, Cleaning & Maintenance og Food & Facility. Bakgrunnen for endringen er at Cleaning er satsingsområde og har vokst stort, og i den forbindelse bør synliggjøres i eget segment.

Som følge av de nye rapporteringspliktige driftssegmentene er fjorårets tall omarbeidet for presentasjonsformål i tråd med dette.

Selskapet har følgende tre rapporteringspliktige driftssegment:

Food & Facilities
Food & Facilities segmentet tilbyr tjenester innen kantinedrift, kommersielle restauranter, catering og totalansvar for alle tjenester innen næringsbygg

Cleaning and Maintenance
Cleaning and Maintenance segmentet tilbyr tjenester innen renhold og vedlikehold.

Accommodation
Accommodation segmentet tilbyr forpleiningstjenester på brakkerigger og anleggshotell, samt offshore tjenester ved drift av rigger og floteller offshore knyttet til matservering og overnatting.

Backoffice
De resterende av konsernets øvrige aktiviteter vises i kolonnen "Backoffice". Disse aktivitetene er i hovedsak knyttet til ledelse av konsernet.

Ledelsen overvåker driftssegmentenes driftsresultat regelmessig og benytter denne informasjonen til å foreta analyser av de ulike driftssegmentenes prestasjoner samt foreta beslutninger om ressursallokering. Driftssegmentenes prestasjoner vurderes basert på driftsresultat og måles konsistent med driftsresultatet i konsernregnskapet.


Spesifikasjon av konsernets rapporteringspliktige driftssegmenter presenteres nedenfor.

(Annen driftsinntekt nedenfor er mottatt Kompensasjonsstøtte, se note 28)

Driftssegmenter

Per 31.12.2022 Food & Facility Accommodation Cleaning & Maintenance Backoffice GAAP Øvrig /Elim Konsolidert
Driftsinntekter 1 222 751 1 134 897 1 073 716 777 0 -120 005 3 312 136
Intern omsetning -18 650 -29 415 -71 516 -424 0 120 005 0
Annen driftsinntekt 1 483 0 0 0 0 0 1 483
Sum inntekter 1 205 583 1 105 483 1 002 200 353 0 0 3 313 619
Varekost 430 593 327 355 38 096 0 0 -21 507 774 537
DB I 774 990 778 128 964 104 353 0 21 507 2 539 082
Lønn 511 650 488 869 718 006 88 542 0 114 757 1 921 824
Andre driftskostnader 84 299 130 308 27 411 87 062 -59 701 55 030 324 409
DB II 179 040 158 951 218 688 -175 252 59 701 -148 279 292 849
Lokal adm kost 70 423 28 190 48 316 1 339 0 -148 267 0
DB III 108 618 130 761 170 372 -176 591 59 701 -13 292 849
Allokerte felleskostnader 31 592 33 722 23 132 -88 446 0 0 0
DB IV 77 026 97 039 147 241 -88 145 59 701 -13 292 849
Resultatandel Tilknyttet selskap -95 -95
Drifsresultat / EBITDA 77 026 96 944 147 241 -88 145 59 701 -13 292 754
Per 31.12.2021 Food & Facility Accommodation Cleaning & Maintenance Backoffice GAAP Øvrig /Elim Konsolidert
Driftsinntekter 699 326 1 019 379 723 716 2 142 0 -79 553 2 365 010
Intern omsetning -4 654 -17 064 -55 919 -1 917 0 79 553 0
Annen driftsinntekt 0 0 9 135 0 0 0 9 135
Sum inntekter 694 673 1 002 316 676 932 225 0 0 2 374 145
Varekost 213 037 289 830 15 937 0 0 -9 360 509 444
DB I 481 636 712 486 660 995 225 0 9 360 1 864 701
Lønn 287 144 464 231 483 179 69 318 0 90 836 1 394 709
Andre driftskostnader 45 905 108 166 18 121 72 043 -58 401 32 843 218 677
DB II 148 587 140 089 159 695 -141 136 58 401 -114 320 251 316
Lokal adm kost 77 891 26 854 29 345 -19 770 0 -114 319 0
DB III 70 696 113 236 130 350 -121 366 58 401 0 251 316
Allokerte felleskostnader 16 522 29 208 18 497 -64 227 0 0 0
DB IV 54 173 84 028 111 853 -57 139 58 401 0 251 316
Resultatandel Tilknyttet selskap -2 049 -2 049
Drifsresultat / EBITDA 54 173 81 980 111 853 -57 139 58 401 0 249 267

Andre opplysninger - Balanse

Konsernet måler og rapporterer segmentene på omsetning, resultatmargin og EBITDA. Avskrivninger og finansposter allokeres ikke til de enkelte segmentene. Konsernet har heller ingen regelmessig oppfølgning av balanseposter på segmentnivå.

Geografisk informasjon 2022 2021
Norge 3 313 619 2 374 145
Øvrige stater 0 -
Totale inntekter 3 313 619 2 374 145

Note 4 - Driftsinntekter

Leveringsforpliktelser

Informasjon relatert til konsernets konkrete leveringsforpliktelser og regnskapsføringen av den tilhørende inntekt gis under:

Food and Facilities - Kantinedrift

Kantinedrift kan struktureres på ulike måter og følgende tre forretningsmodeller utdypes nedenfor: Management kantiner, Risk kantiner og Kommersielle kantiner.

- Management kantiner: 4Service belaster kunden/gårdeier et fast management fee for drift av kantinen, mens kunden betaler selv for matvarer/varelager. Management fee-et er normalt gjenstand for indeksjustering i kontraktsperioden.

Det er relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsnivå og regulerer blant annet åpningstider, vareutvalg, servicenivå, varekvalitet, menyer, renhold/vedlikehold etc. Leveringsforpliktelsen er imidlertid ansett å være en daglig drift av kantinen i kontraktsperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Indeksjusteringer av vederlaget inntektsføres i den perioden indeksjusteringen gjelder.

- Risk kantiner: 4Service belaster kunden eller gårdeier et fast management fee for drift av kantinen. I tillegg belastes kunden/kundens ansatte for antall bespisninger til avtalt fast pris. 4Service har risikoen for varelageret.

Det er også her relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsnivå og regulerer blant annet åpningstider, vareutvalg, service, varekvalitet, menyer, priser for mat/bespisning, renhold/vedlikehold etc. Drift av kundens kantine, og produksjon/salg av mat til kundens ansatte, er ansett som en samlet kantinetjeneste. Leveransen er ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Det variable betalingen for antall bespisninger allokeres til den dagen dette gjelder. I praksis innebærer dette at management fee-et inntektsføres løpende over kontraktsperioden, og betaling for bespisning/mat når dette leveres.

- Kommersielle kantiner: Dette er typisk kaffebarer og restauranter i tilknytning til bygg hvor 4Service allerede drifter kantinen. Inntektene kommer fra omsatte varer og tjenester i perioden.

Leveringsforpliktelsen er å levere de varer (mat/drikke) som kunden bestiller. Dette er et vanlig varesalg, som inntektsføres på salgstidspunktet.

Food and Facilities - Facility Services og Coworking

Forretningsområdet Facility Services (FS) innebærer drift «myke» tjenester i næringsbygg med alt som hører til, som for eksempel renholdstjenester, posthåndtering, varemottak, kantine, resepsjon, coworking og møteromssenter.

Forretningsområdet Coworking er en tjeneste der vi stiller kontorplasser inkl. forskjellige tjenester disponible for kunden. Konseptet er en sammensatt tjeneste med forutsigbare kostnader og valgfritt servicenivå slik at kunden kan slippe å forholde seg til andre tjenesteleverandører.
Dette er et relativt nytt konsept som ligner noe på tradisjonell hotelldrift der det i stedet er kontorplasser som leies ut på kort og halvlang basis. Tilknyttet kontorplassene vil det være mulighet for kjøp av bla kantine, catering, møterom og resepsjon. Kundene kan være enkeltpersoner, mindre foretak, oppstartsbedrifter, prosjektbaserte bedrifter etc.

For Facility Service kontrakter vil det er flere ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; eksempelvis daglig/ukentlig renhold av lokalene, periodevis renhold, kantineretter i avtalt åpningstid, catering tjenester, resepsjonstjenester (antall timer bemannet resepsjon).

For Coworking så vil leveringsforpliktelsen være å stille en eller flere kontorplasser til rådighet for kunden. I forlengelsen av utleie av kontorplasser vil det være naturlig å selge kantinetjenester og møterom samt resepsjonstjenester.

Cleaning and Maintenance - Renholds- og vedlikeholdstjenester

Renholds- og vedlikeholdstjenester består av alle typer løpende og periodisk renhold og vedlikehold i blant annet forretningslokaler, offentlige institusjoner som skoler og kulturhus, kommunikasjonsknutepunkter eller anleggscamper.

Det er i alle tilfeller to eller maks tre ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; daglig/ukentlig renhold av lokalene, eventuelt periodevis renhold – som vindusvask, tepperens etc. og avtalt timehonorar for tilleggsleveranser.

Følgende leveringsforpliktelser er identifisert:
(1) Daglig/ukentlig avtalt renhold (iht serieunntaket)
(2) Engangs-/tilleggs- tjenester
(3) Periodisk renhold

Accommodation - Camp

Forretningsområdet Camp leverer forpleiningstjenester til virksomheter innen industri og bygg-/anlegg. Disse har behov for anleggshotell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av f.eks. olje/gassanlegg, båter samt vei-/jernbaneprosjekter. Forpleining er summen av de velferdstjenester som tilbys - dette inkluderer blant annet resepsjonstjenester, måltidsservering, renhold og vaktmestertjenester.

Enkelte camper driftes som anleggshotell, hvor kundene bestiller rom og betaler en avtalt døgnpris for kost og losji. Inntektsføring av vederlaget foretas den perioden innlosjering skjer.

En annen kontraktstype legger opp til at kunden bærer en større del av risikoen da de betaler en fast pris for en gitt kapasitet (oppgitt i for eksempel antall brakkerigger eller antall rom) samt en lavere stykkpris for antall overnattingsdøgn med kost og losji. Hvor mange bodøgn kunden vil benyttet er ikke bestemt i kontraktene, og vil kunne variere.

Kunden vil normalt eie/leie riggen selv, mens 4Service kun leverer forpleiningstjenester. I enkelte tilfeller vil 4Service selv leie inn riggen. I sistnevnte tilfelle vil det først vurderes om kontrakten med kunden inneholder en leieavtale, og i så fall om denne er finansiell eller operasjonell. I de fleste tilfeller har kunden tilgang på en viss kapasitet og ikke bestemte rom eller arealer, slik at kontraktene ikke anses å inneholde en utleieavtale.

Leveringsforpliktelsen i disse avtalene er vurdert å være klar til å levere forpleiningstjenester når kunden ber om dette, og ikke de enkelte bodøgn. Leveringsforpliktelsen er vurdert å være en løpende forpleiningstjeneste over avtaleperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse.Transaksjonsprisen består av et fast vederlag (management fee) som inntektsføres løpende over kontraktsperioden, mens døgnprisen representerer et variabelt vederlag som inntektsføres når innlosjering foretas.

Accommodation - Offshore

Innenfor offshore leveres forpleiningstjenester (mat og renhold) på olje- og gassrigger off-shore, eller floteller i tilknytning til slike rigger.
Det inngås typisk rammekontrakter for levering av tjenester, som angir priser og vilkår for tjenesten. Kontraktene er langsiktige med løpende kapasitetsavklaring basert på kunden konkrete behov (typisk 1-2 ukers avrop/ varsling av behov). Antall rigger den enkelte kunde kjøper forpleiningstjenester til, vil kunne variere over rammekontraktens varighet. Vederlaget er i de fleste kontrakter basert på en avtalt bemanning i samsvar med antall personer som er på riggen i den aktuelle perioden avropet gjelder. Bemanningen følger normalt en trappetrinnsmodell, og er økende jo flere personer som er på riggen i den aktuelle perioden. Enkelte kontrakter kan ha avtalt en minimumsbemanning uavhengig av antall personer på riggen.

Leveringsforpliktelsen er en løpende forpleiningstjeneste som er den samme hver dag i kontraktsperioden. Leveransen er ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser, som regnskapsføres som en samlet leveringsforpliktelse. Ettersom kontraktene er kortvarige, vil i praksis inntekten for en periode samsvare med beløpet som foretaket har rett til å fakturere for den aktuelle perioden.

Opplysninger om disaggregert inntekt

Under følger en oppdeling av konsernets inntekter:

For året som sluttet 31. desember 2022

Rapporteringssegmenter Food & Facilities Accommodation Cleaning & Maintenance Adm Øvrig /Elim Sum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 1 134 897 1 134 897
Kantinedrift 725 918 725 918
Catering 63 925 63 925
Renhold/vedlikehold 61 897 1 073 716 1 135 613
Facility Services/Coworking 369 179 369 179
Annet 4 091 -120 004 -115 913
Sum 1 225 010 1 134 897 1 073 716 - -120 004 3 313 619

For året som sluttet 31. desember 2021

Rapporteringssegmenter Facility Services Accommodation Cleaning & Maintenance Adm Øvrig /Elim Sum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 1 019 379 1 019 379
Kantinedrift 437 056 437 056
Catering 27 499 27 499
Renhold 42 137 723 766 765 903
Facility Services/Coworking 182 615 182 615
Annet 21 245 -79 553 -58 308
Sum 710 553 1 019 379 723 766 - -79 553 2 374 144

Vesentlige kundekontrakter

Det er ingen enkeltkontrakter i konsernet som utgjør en vesentlig størrelse.

Note 5 - Datterselskaper

Følgende datterselskaper er inkludert i det konsoliderte regnskapet:

Selskap Anskaffelses-dato Hjemland Hoved-virksomhet Eier- og stemmeandel 2022 Eier- og stemmeandel 2021 Eier- og stemmeandel 2010
4Service Gruppen AS 22/12/2015 Norge Annet 100% 100% 100%
4Service AS 04/11/2011 Norge Accommodation 100% 100% 100%
4Service Landanlegg AS 19/10/2010 Norge Accommodation 100% 100% 100%
4Service Facility AS 06/12/2016 Norge Food & Facilities 100% 100% 100%
4Service Offshore AS 23/11/2009 Norge Accommodation 100% 100% 100%
4Service Offshore Hotels AS 21/01/2016 Norge Accommodation 100% 100% 100%
4Service Eir Renhold AS 06/12/2016 Norge Cleaning and Maintenance 100% 100% 100%
4Service Eir Camp AS 27/06/2018 Norge Accommodation 100% 100% 100%
4Service Catering AS 04/04/2019 Norge Food & Facilities 100% 100% NA
Ren Pluss Eiendom AS 06/12/2016 Norge Cleaning and Maintenance 100% 100% 100%
Lahaugmoen Innkvartering AS 13/05/2014 Norge Accommodation 70% 70% 70%

Tilgang i 2022

Konsernet kjøpte selskapene Apex Renhold AS, Viken Sanering AS, Skien Renhold AS, Royal Pluss AS og Servicepartner 1 i 2022.Resultatlinjer er medtatt for eierperioden og eiendeler og gjeld er innregnet på utgående balanse pr 31.12.22.

Alle de nevnte oppkjøpte selskapene er fusjonert inn i 4Service Eir Renhold AS 2. halvår 2022.

Ikke-kontrollerende eierinteresser

Lahaugmoen Innkvartering AS sine resultatlinjer, eiendeler, gjeld og egenkapital er konsolidert i konsernregnskapet og 30% av resultatet og egenkapitalen er ført som ikke-kontrollerende eierinteresser.

Note 6 - Oppkjøp

Oppkjøp av virksomhet:

Konsernet har i 2022 kjøpt 100% av de oppkjøpte selskapene Apex Renhold AS, Viken Sanering AS, Skien Renhold AS, Royal Pluss AS og Servicepartner 1 AS.

Oppkjøpene i 2022 er finansiert med opptak av 200 MNOK i lån i DNB Bank og med kontanter opptjent fra drift.

Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpene fordeler seg som følger:

Tilgang 2022 Tilgang 2021
Eiendeler
Anleggsmidler 21 108 758
Kontanter og kontantekvivalenter 43 361 21 497
Fordringer 67 794 9 499
Varelager 1 971 61
Patenter og lisenser 8 141
134 241 31 956
Gjeld
Leverandørgjeld -5 773 -2 170
Betingede forpliktelser 0 0
Avsetninger -97 889 -24 977
Forpliktelse ved utsatt skatt -14 850 -3 542
-118 512 -30 688
Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi
Trademark
Kundekontrakter 67 500 16 100
Goodwill 180 931 42 464
Sum 248 431 58 564
Kapitalforhøyelse* - 0
Kontanter 239 254 58 680
Kjøpesum 239 254 58 680
-239 254
Betalt i kontanter 193 969 58 680
Kontanter mottatt -43 361 -21 497
Netto kontanter ut 150 608 37 183

* Med kapitalforhøyelse menes at selger har fått aksjer i morselskapet gjennom konvertering av selgerkreditt.

For å se effekten på konsernregnskapet se tabellen nedenfor.

Omsetning og resultat i oppkjøpte selskaper: 2022 2021
(FØR/ETTER konserninnregning)
Omsetning FØR oppkjøp 122 578 37 448
Omsetning ETTER oppkjøp ** n/a n/a
Omsetning n/a n/a
Ordinært resultat FØR oppkjøp 9 336 4 550
Ordinært resultat ETTER oppkjøp ** n/a n/a
Ordinært resultat n/a n/a

** Oppkjøpte selskaper ble innfusjonert i 4Service Eir Renhold AS andre halvår i 2022.

Forpliktelse ved utsatt skatt består i hovedsak av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler.

Inkludert i verdien av goodwill er kunderelasjoner, ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med konsernets eksisterende virksomhet. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.

Bokført goodwill er allokert til de kontantgenerende enhetene, representert ved segmentene (se note 3 Segmenter og note 10 Nedskrivningstest goodwill). Goodwill består kun av konserngoodwill og avskrives derfor ikke skattemessig.

Se for øvrig note 27 "Estimatusikkerhet".

Note 7 - Tilknyttede selskaper

Investeringer i selskaper der konsernet eier eller har stemmerettigheter mellom 20 % og 50 % behandles som tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernet, i henhold til eierandelen, innregner andel av resultat etter skatt i det selskapet man har invester i, men med fradrag for interne gevinster, utbytte, og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. Dersom andelen av den innregnede egenkapitalen er negativ, er den oppført som en forpliktelse i konsernregnskapet, da konsernet vurderer det som svært sannsynlig at det vil innfri sine forpliktelser.

Samtlige tilknyttede foretak inngår i segmentet Accommodation og er innregnet etter egenkapitalmetoden.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskaper:

Land Industri Eierandel Stemme-andel
Viken Innkvartering AS Norge Accommodation 50% 50%
Ørin Overnatting AS Norge Accommodation 34% 34%
Flesland Innkvartering AS Norge Accommodation 33% 33%

Oppstilling over andel av resultat og egenkapital for tilknyttede selskaper i konsernet:

(se for øvrig note 23 "Transaksjoner med nærstående")

Viken Innkvartering AS Ørin Overnatting AS Flesland Innkvartering AS Sum
Balanseført verdi 01.01.2022 -4 104 4 174 -3 158 -3 088
Andel resultat etter skatt 2022 -78 -312 295 -95
Kapital innskudd -
Utbytte -
Balanseført verdi 31.12.2022 (EIENDEL) 3 862 3 862
Balanseført verdi 31.12.2022 (FORPLIKTELSE) -4 181 -2 863 -7 045
Viken Innkvartering AS Ørin Overnatting AS Flesland Innkvartering AS Sum
Balanseført verdi 01.01.2021 -1 328 3 259 -2 970 -1 039
Andel resultat etter skatt 2021 -2 775 915 -188 -2 048
Kapital innskudd -
Utbytte -
Balanseført verdi 31.12.2021 (EIENDEL) 4 174 4 174
Balanseført verdi 31.12.2021 (FORPLIKTELSE) -4 104 -3 158 -7 262

Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i betraktning er ingen av de tilknyttede selskapene vurdert å være vesentlige for konsernet. Det er derfor ikke satt opp separate oppstillinger som viser balanse og resultat for hvert tilknyttet selskap.

Note 8 - Varige driftsmidler

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller utrangeres blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost inkluderer alle utgifter som kan henføres direkte til kjøp eller tilvirkning av eiendelen. For egentilvirkede driftsmidler inngår også andelen av andre utgifter som kan henføres til driftsmiddelet og lånekostnader i anskaffelseskost.

Varige driftsmidler balanseføres dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan måles pålitelig. Etterfølgende utgifter ved ombygging og utskiftning av deler balanseføres dersom tilsvarende kriterier er oppfylt. Gjenstående balanseført verdi knyttet til utskiftede deler resultatføres. Kostnader til service, reparasjon og vedlikehold kostnadsføres løpende.

Hver vesentlig komponent av varige driftsmidler avskrives over estimert utnyttbar levetid. Driftsmidler avskrives ved bruk av lineær metode.

Leide driftsmidler som ikke kan forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over det korteste av leieperioden og utnyttbar levetid. Leide driftsmidler som forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over forventet levetid.

Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig, og utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning. Endring innregnes som en estimatendring.

2022 Driftsløsøre, inventar, utstyr og biler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022 81 568 32 490 114 058
Tilgang inkl justering IB 44 720 1 983 46 703
Tilgang oppkjøp 23 636 - 23 636
Avgang -53 585 -4 588 -58 173
Anskaffelseskost 31.12.2022 96 339 29 885 126 224
- -
Akkumulert avskrivning 01.01.2022 43 085 13 260 58 346
Avgang avskrivninger -17 413 -9 765 -27 178
Årets avskrivning driftsmidler 16 645 11 446 26 090
Akkumulert avskrivning/nedskrivning 31.12.2022 42 317 14 941 57 258
-
Balanseverdi 31.12.2022 54 022 14 944 68 966
Økonomisk levetid 3-5 år 5-50 år
Avskrivningsmetode lineært lineært
2021 Driftsløsøre, inventar, utstyr og biler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021 70 314 15 902 86 216
Tilgang 16 672 16 607 33 279
Avgang -5 418 -18 -5 436
Anskaffelseskost 31.12.2021 81 568 32 490 114 058
- -
Akkumulert avskrivning 01.01.2021 35 925 8 737 44 662
Avgang avskrivninger -5 162 - -5 162
Årets avskrivning driftsmidler 11 988 4 523 16 511
Akkumulert avskrivning/nedskrivning 31.12.2021 42 751 13 260 56 011
-
Balanseverdi 31.12.2021 * 38 817 19 231 58 047
Økonomisk levetid 3-5 år 5-50 år
Avskrivningsmetode lineært lineært

Se for øvrig note 16 "Pantsatte eiendeler / sikkerhetsstillelser"

Note 9 - Immaterielle eiendeler

Goodwill

Goodwill balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Goodwill amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall. Eventuelle nedskrivninger av goodwill reverseres ikke selv om grunnlaget for verdifallet ikke lenger er tilstede.

Goodwill allokeres til de kontantgenerende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som er oppkjøpt eller som forventes å få synergier fra oppkjøpet.

Kundekontrakter

Kundekontrakter er kontraktsfestede kundeforhold / kunderelasjoner. Kundekontrakter som anskaffes separat balanseføres til virkelig verdi (kost) på anskaffelsestidspunktet. Kundekontrakter anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Kundekontrakter har begrenset utnyttbar levetid og føres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulert amortisering. Amortisering foretas lineært over kundekontraktens/kundeforholdets levetid.

Varemerke

Varemerker anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Varemerker amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall.

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel dersom disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Normalt amortiseres programvare lineært over 3 år. Utgifter pådratt for å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare kostnadsføres med mindre endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren.

Konsepter

Konsepter er utgifter til utvikling av konsepter/distribusjon TV, og er balanseført som en immateriell eiendel. Normalt amortiseres konsepter over 3 år.

Forskning og utvikling

Kostnader til intern utvikling av immaterielle eiendeler balanseføres når det kan demonstreres at;
- Det er sannsynlig at eiendelen ferdigstilles
- Det ersannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan måles pålitelig

Balanseførte kostnader inkluderer materialer, lønn og sosiale kostnader samt andre kostnader som kan allokeres til utviklingen av eiendelen. Internt utviklede eiendeler amortiseres lineært over forventet utnyttbar levetid. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk i virksomheten. Eiendeler som ikke er tilgjengelig for bruk, testes årlig for verdifall.

2022 Goodwill Kontrakter Trademark Software og andre immat erielle eiendeler Soft ware under utvikling SUM
Anskaffelseskost 01.01.22 963 036 92 689 40 551 40 871 - 1 137 146
Tilgang ved oppkjøp i året 180 931 67 500 - 25 - 248 456
Tilgang 1 100 - 13 589 - 14 689
Justering fra tidligere år* 471 -1 572 -57 -1 158
Avgang * - - -7 306 - -7 306
Anskaffelseskost 31.12.2022 1 144 437 159 717 40 551 47 122 - 1 391 827
- - - - -
Akkumulert avskr. 01.01.22 91 568 31 440 13 397 20 787 - 157 193
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap - -7 812 - -7 812
Årets avskrivning - 22 171 - 11 380 - 33 551
Årets nedskriving ** - - - - - -
Akkumulert avskr./nedskr. 31.12.22 91 568 53 611 13 397 24 355 - 182 931
Balanseverdi 31.12.22 1 052 869 106 106 27 154 22 767 - 1 208 896
Økonomisk levetid Ubestemt Gj.sn. 6 år Ubestemt 3 år
Avskrivningsmetode IA Lineær IA Lineær Avskrives ved bruk

*I Software og andre immaterielle eiendeler inngår konsepter.

2021 Goodwill Kontrakter Trademark Software og andre immat erielle eiendeler Soft ware under utvikling SUM
Anskaffelseskost 01.01.21 920 572 74 579 40 551 68 559 151 1 104 411
Tilgang ved oppkjøp i året 42 464 16 310 - 20 - 58 794
Tilgang - 1 800 - 6 744 - 8 544
Avgang * - - - -34 452 -151 -34 603
Anskaffelseskost 31.12.21 963 036 92 689 40 551 40 871 - 1 137 146
- - - - -
Akkumulert avskr. 01.01.21 91 568 18 241 - 22 319 - 132 129
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap - 56 - -16 049 - -15 993
Årets avskrivning 13 143 - 14 517 - 27 660
Årets nedskrivning** 13 397 - 13 397
Akkumulert avskr./nedskr. 31.12.21 91 568 31 440 13 397 20 787 - 157 193
Balanseverdi 31.12.21 871 467 61 249 27 154 20 084 - 979 954
Økonomisk levetid Ubestemt Gj.sn. 6 år Ubestemt 3 år
Avskrivningsmetode IA Lineær IA Lineær Avskrives ved bruk

*Avgang Software og andre immaterielle driftsmidler i 2021 skyldes i all hovedsak at Izy app ble skilt ut i eget selskap og utdelt som utbyttetil aksjonærene i 4Service og etablert i et eget selvstendig konsern

**Nedskrivning gjelder varemerket Brest AS da dette varemerket ikke lenger er ibruk.

Note 10 - Nedskrivningstest av goodwill

Balanseført goodwill i konsernet fremgår av tabellen nedenfor. Hovedsakelig er goodwillen knyttet til oppkjøp innenfor Food & Facilities og Cleaning & Maintenence segmentene (tidligere FS segmentet). Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som driftssegment i henhold til note 3 Driftssegmenter.

Re-allokering av goodwill som følge av endret segment struktur


I 2022 har selskapet re-strukturert segmentstrukturen i tråd med kalibrering av konsernets organisasjonsstruktur og strategi fremover.

Det som tidligere var "FS-segmentet" er delt opp i "Food & Facilities" og "Cleaning & Maintenance". KHE'en Food & Facilities representerer konsernets satsning på facility-services og kantiner, mens "Cleaning & Maintenance" representerer forretningsaktiviteter i renholdsbransjen.Det som tidligere var "Camp-" og "Offshore segmentet" er slått sammen til ny det nye segmentet "Accommodation" som følge av at leveransen innenfor de tidligere KGE'ene er sammenfallende.

Omorganiseringen av segmentene påvirker fordeling av inntekter og kontantstrømmer til den enkelte KGE og følgelig dets verdi.

Re-allokeringen av merverdier er gjort ved å ta utgangspunkt i historiske oppkjøp (KGE) og allokere historisk fordelt goodwill til nytt segment. Dette gir et riktig bilde av allokerte merverdier da historiske oppkjøp er i det vesentligste innenfor en av rapporterings segmentene og kan allokeres direkte til enten Accommodation, Food & Facility eller Cleaning & Maintenance.

Fjorårets tall er omarbeidet i tråd med nye rapporteringssegmenter. Omarbeidelse av merverdier fra tidligere segmenter til nye fremgår av tabellen nedenfor

Re-allokering av merverdier 2021 (omarbeidelse av fjorårstall):

GW Re-allokert 2021 Accommodation Food & facilities Cleaning & Maintanence
FS -779 178 0 512 413 266 765
Camp -62 374 62 374 0 0
Offshore -30 101 30 101 0 0
Sum goodwill -871 653 92 475 512 413 266 765
Kundekontrakter Re-allokert 2021 Accommodation Food & facilities Cleaning & Maintanence
FS -58 978 0 44 488 14 490
Camp -2 270 2 270 0 0
Offshore 0 0 0 0
Sum kundekontrakt -61 249 2 270 44 488 14 490
Trademark Re-allokert 2021 Accommodation Food & facilities Cleaning & Maintanence
FS -27 246 0 27 246 0
Camp 0 0 0 0
Offshore 0 0 0 0
Sum trademark -27 246 0 27 246 0

Bokførte merverdier:

Bokførte merverdier:
Bokført verdi av goodwill: 2022 2021
Accommodation 92 475 92 475
Food & Facilities 512 413 512 413
Cleaning & Maintenance 447 695 266 765
Sum 1 052 583 871 653
Bokført verdi av Kundekontrakter: 2022 2021
Accommodation 1 362 2 270
Food & Facilities 31 871 44 488
Cleaning & Maintenance 72 873 14 490
Sum 106 106 61 249
Bokført verdi av trademark: 2022 2021
Accommodation - -
Food & Facilities 27 246 27 246
Cleaning & Maintenance - -
Sum 27 246 27 246

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivningsvurderingen er gjennomført av selskapet innenfor et kvalitetssikret rammeverk. Vurderingen ble gjort pr 31.12.

Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Det er i verdifalltesten forutsatt en forsiktig årlig vekst i prognoseperioden og 2% vekst i terminalleddet.

Følgende forutsetninger benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2022

Accommodation Food & Facilities Cleaning & Maintenance
Diskonteringsrente 11,4 % 11,4 % 11,4 %
Vekstrate 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Dekningsbidrag 20,0 % 15,0 % 15,0 %

Forventninger til utviklingen fremover


Beregningen av bruksverdi for alle kontantstrømgenerenede enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer fra budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene.


Food & Facilities (F&F)
Markedet for F&F er i en positiv utvikling, og etterspørsel etter tjenestene er stigende. Det er stadig større krav til fleksibilitet, effektivitet og fokus på å trekke arbeidstakere tilbake til kontorene ved å skape gode mat- og serviceopplevelser. I tillegg viser makrotrender at vår posisjonering er gunstig med tanke på nye tjenester som f.eks. coworking, helse og velvære samt å utvide kundefokus utover bare arbeidsplasstjenester.

Basert på ledelsens forståelse og prognoser er forventningen til årene som kommer videre sterk vekst i markedet og en økt markedsandel.


Cleaning & Maintenance (C&M)
Markedet for C&M er i en positiv utvikling, og etterspørsel etter tjenestene er stigende.
Det stilles stadig større krav til fagkompetanse, og posisjonen til faget er økt etter pandemien hvor det i stadig større grad er tilleggsoppgaver og vedlikeholdsprosjekter hos kundene. En stadig større andel av renhold knyttes også opp i Facility Service kunder, som har lange kontrakter og sikrer utviklingen av tjenestene.

Basert på ledelsens forståelse og prognoser er forventningen til årene som kommer videre en fortsatt vekst i markedet og en økt markedsandel.


Accommodation
Markedssituasjonen for landbaserte anlegg (Camp) er i svært stor grad basert på omfanget av bla vei- og jernbaneprosjekter gjennom blant annet revidert NTP og større byggeaktiviteter samt i stor aktivitet i industribaserte anlegg. Basert på ledelsens forståelse og forventet omfang av større prosjekter i kommende år er forventningen til 2023 og påfølgende periode videre vekst med store prosjekter i offentlig regi.
Markedssituasjonen for Offshore er i stor grad basert på omfanget av aktivitet på sokkel. Vesentlige bevegelser i bla oljepris vil på halvlang sikt påvirke aktiviteten i offshorenæringen, men har vist stor aktivitet gjennom 2022 som fortsetter inn i 2023. Basert på ledelsens forståelse og forventet aktivitetsnivå i offshorenæringen er forventningen at markedet holdes relativt stabilt i overskuelig fremtid.

Basert på ledelsens forståelse og prognoser er forventningen til årene som kommer videre en fortsatt vekst i markedet og en økt markedsandel.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi

Beregning av bruksverdi for de kontantstrømgenererende enhetene, er mest sensitiv for følgende forutsetninger:

Diskonteringsrente
Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontanstrømgenererende enheten sammenlignes med. Egenkapitalkostnad er beregnet med bakgrunn i CAPM-modellen. Renten som er benyttet for diskontering av kontantstrømmene er lik for alle tre KGE ene som vist i tabellen over.

Dekningsbidrag
Dekningsbidrag er basert på gjennomsnittlig margin de siste tre årene før budsjettperiodens start.Alle CGU ene har fast dekningsbidrag i hele budsjettperioden, med bakgrunn i forventet totalmarked og konkurransesituasjon.

Vekstrate
Vekstrate i perioden er basert på ledelsens forventninger til markedsutviklingen.

Basert på tilgjengelig informasjon og ledelsens kunnskap til markedet, forventes noe økning i vekst de neste årene.Ledelsens forventninger er basert på historisk trendutvikling og offentlige bransjeanalyser. Som følge av usikkerhet i forventningene, kan det være behov for justering av på et senere tidspunkt. Erfaringene fra covid-19 pandemien har likevel vist at konsernet har opprettholdt god lønnsomhet og omsetning, med en robust kundemasse, samtidig som det har vært en god ordretilgang på de fleste av våre områder.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger

Alle oppkjøpene er fra nyere tid, og nedskrivningstesten har ikke avdekket noe behov for ytterligere analysering av de underliggende verdier.

Segmentene vil først være i en nedskrivningssituasjon ved betydelig endring i de forutsetninger som er lagt til grunn. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig mulighetsområde vil medføre at balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp.

Note 11 - Leieavtaler

Implementering
IFRS 16 er anvendt fra 1.1.18.

4Service innregner en leieforpliktelse og en tilhørende rett-til-bruk eiendel for alle leieavtaler, med unntak av leieavtaler under 12 måneder, samt leieavtaler for leieobjektet er av lav verdi (under TNOK 50). Eiendeler av lav verdi som var innregnet som finansiell leasing etter NGAAP er ikke utelatt.

Presentasjon
I balansen innregnes nåverdien av fremtidig leieforpliktelse som rentebærende lån og verdien av leieavtalen (bruksretten) innregnes som anleggsmiddel. Renter og avdrag knyttet til leieforpliktelsen inngår i finanskostnader, mens avskrivning knyttet til bruksretten inngår i avskrivninger. Både avdrag og renter på balanseførte leieforpliktelser er i kontantstrømoppstillingen klassifisert som finansieringsaktiviteter.

Leiekontrakter
Inngående leieavtaler består av;
- Leie av kontorlokaler
- Leie av lokaler for drift av kantine/restaurant
- Leie av boligrigger og tomter til etablering av brakkebyer o.l. (camps)
- Leie biler og maskiner
- Leie av driftsløsøre (f.eks. kopper og kar til kantinedrift)

Leieforpliktelser
Leieforpliktelser måles til nåverdien av de kontraktsmessige utbetalingene til utleier over leiekontraktsperioden, med diskonteringsrenten i kontrakten - med mindre denne ikke kan leses direkte, brukes konsernets inkrementelle lånerente ved oppstart av leieavtalen. Variable betalinger er kun inkludert i målingen av leieforpliktelsen dersom de følger av en indeks eller rente. I slike tilfeller forutsetter den innledende målingen av leiekostnaden at det variable elementet vil forbli uendret i løpet av leieperioden. Leieforpliktelsen revurderes når KPI justeringen blir kjent/fastsatt. Diskonteringsrenten holdes uendret.Andre variable utbetalinger kostnadsføres i den perioden de gjelder.

Bruksretteiendeler
Bruksrettigheten til innregnet leiekontrakt («rett-til-bruk eiendeler») måles til nåverdien av leiebetalingene, redusert for eventuelle incentiver og økt for:
- Leiebetalinger utført ved begynnelsen av eller før leiekontrakten begynner,
- Påløpte direkte kostnader, og
- Avsetninger til eventuelle fjerningsforpliktelser knyttet til den leide eiendelen.

Etter initiell måling vil leieforpliktelsene kunne øke som et resultat av beregnede renter og reduseres for innbetalt leie.

Bruksrett-eiendeler avskrives lineært over leiekontraktens gjenværende løpetid, eller over gjenværende økonomisk levetid for eiendelen hvis dette vurderes å være kortere enn leiekontrakten. Når estimert leieforpliktelse revideres mht. endret løpetid (grunnet for eksempel overveiende sannsynlighet for at oppsigelsesopsjon blir utøvd), justeres den balanseførte verdien av leieavtalen for å gjenspeile de betalinger som skal foretas over den reviderte løpetiden. Det benyttes en justert diskonteringsrente. Den justerte diskonteringsrenten er leieavtalens implisitte rente for resten av leieperioden dersom denne renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på tidspunktet for revurderingen dersom leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes. Balanseført verdi av leieavtalene (bruksretten) blir tilsvarende justert når estimert antall fremtidige leiebetalinger endres. Den reviderte balanseførte verdien avskrives over den gjenværende (reviderte) leieperioden.

Diskonteringsrente
Den implisitte renten i leieavtalen, er generelt ikke kjent, og foretakets marginale lånerente er benyttet som diskonteringsrente.
For neddiskontering av leieforpliktelsen er det beregnet en diskonteringsrente for avtaler med varighet 1-3 år og 4-10 år. For kontrakter innregnet i 2022 er renten hhv 5,50% og 6,12%

Bruksretteiendeler

Konsernets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

Bruksretteiendeler 2022 DM Lease Bygninger Kjøretøy Totalt
Anskaffelseskost 1. januar 2022 36 530 448 390 37 924 522 844
Tilgang av bruksretteiendeler 7 370 62 251 25 379 95 001
Avhendinger -5 505 -5 505
Justeringer og reklassifiseringer 0
Anskaffelseskost 31. desember 2022 38 396 510 641 63 303 612 339
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 2022 19 827 158 347 19 057 197 231
Avskrivninger 8 917 49 257 14 224 72 399
Nedskrivninger i perioden 0
Avhendinger -5 539 -5 539
Justeringer og reklassifiseringer -984 -984
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2022 22 221 207 604 33 282 263 107
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2022 16 175 303 036 30 021 349 232
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid 1-5 år 1-10 år 1-5 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær
Bruksretteiendeler 2021 DM Lease Bygninger Kjøretøy Totalt
Anskaffelseskost 1. januar 2021 28 606 360 728 25 950 415 284
Tilgang av bruksretteiendeler 7 735 45 272 11 974 64 980
Avhendinger
Justeringer og reklassifiseringer 189 42 390 42 579
Anskaffelseskost 31. desember 2021 36 530 448 390 37 924 522 843
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 2021 11 868 115 059 10 475 137 402
Avskrivninger 8 052 43 289 8 582 59 923
Nedskrivninger i perioden 0
Avhendinger 0
Justeringer og reklassifiseringer -94 -94
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2021 19 826 158 347 19 057 197 231
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 16 703 290 043 18 866 325 612
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid 1-5 år 1-10 år 1-5 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

Leieforpliktelser

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger 2022 2021
Mindre enn 1 år 77 892 67 348
1-2 år 76 436 66 522
2-3 år 55 976 52 262
3-4 år 49 332 43 549
4-5 år 47 926 40 196
Mer enn 5 år 138 985 146 894
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12 446 547 416 772
Endringer i leieforpliktelser 2022 2021
Totale leieforpliktelser 01.01 347 467 294 081
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden (netto) 87 630 107 560
Betaling av hovedstol -60 539 -50 590
Økt forpliktelse fra økt rente -3 585
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser
Omregningsdifferanser 3 009
Totale leieforpliktelser 31.12 377 567 347 467
Kortsiktige leieforpliktelser 61 368 52 188
Langsiktige leieforpliktelser 316 199 295 279
Betaling av renter i perioden -17 138 -16 359
Nedbetaling hovedstol -60 539 -50 590

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på konsernets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Konsernet har ikke vesentlige restverdigarantier knyttet til sine leieavtaler.

Andre leiekostnader innregnet i resultatet Total
Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden 0
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkl kortsiktige leieavtaler av lav verdi) 2 405
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskl kortsiktige leieavtaler over) 98 846
Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader 101 251

Anvendte praktiske løsninger

Konsernet leier også printere, kaffemaskiner, kasseapparater og betalingsterminaler med avtalevilkår fra 1 til 3 år. Konsernet har besluttet å ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.

Variable leiebetalinger

I tillegg til leieforpliktelsene over er konsernet bundet til å betale variable leiebetalinger for noen av sine leieavtaler. De variable leiebetalingene kostnadsføres når de inntreffer

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

Konsernets leieavtaler av bygninger har leieperioder som varierer mellom 5 og 15 år. Flere av avtalene inneholder en rettighet til forlengelse som kan utøves i løpet av avtalens siste periode. Ved inngåelse av en avtale vurderer konsernet om rettigheten til forlengelse med rimelig sikkerhet vil utøves.

Kjøpsopsjoner

Konsernet leier maskiner og utstyr og kjøretøy med en leieperiode mellom 3 og 5 år. Noen av disse leiekontraktene inkluderer en opsjon til å kjøpe eiendelene ved endt leieperiode. Ved inngåelse av en avtale vurderer konsernet om en kjøpsopsjon med rimelig sikkerhet vil utøves.

Note 12 - Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Note 2022 2021
Fraktkostnader 1 618 1 042
Energikostnader 22 543 9 817
Reklame 3 896 3 181
Reparasjon og vedlikeholdskostnader 9 730 4 032
Leiekostnader/ leasing 11 101 251 88 925
Reisekostnader 26 524 19 454
Konsulenthonorar og innleie av personell 7 579 5 490
Tap på fordringer 95 1 204
Andre driftskostnader 143 498 85 531
Sum andre driftskostnader 316 735 218 677
Spesifikasjon revisjonshonorar: 2022 2021
Lovpålagt revisjon 2 001 1 545
Andre attestasjonstjenester 151 1 103
Teknisk bistand årsegnskaper og skattemelding - 93
Annen bistand 452 326
Sum revisjonshonorar 2 603 3 067

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Note 13 - Varekostnad og varelager

Varelageret består i all hovedsak av matvarer og drikkevarer samt rekvisita for forpleining og kantine (f.eks. sengetøy og renholdsutstyr).

Varelageret står oppført til det laveste av historisk kost og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert salgspris fratrukket henførbare salgsutgifter. Kostnadene som inngår i kostpris er direkte kost (kostpris), toll og frakt. For solgte varers kost legges FIFO til grunn.

Ukurans på varelager har historisk sett vært minimal. Eventuell ukurant mat kastes løpende.

Varekostnader 2022 2021
Varekostnader 687 565 461 995
Andre varekostnader 86 972 47 449
Sum varekostnad 774 537 509 444
Varelager 2022 2021
Råmaterialer, til kost 41 496 30 735
Ferdigvarer
Sum 41 496 30 735

Varelager er pantsatt for langsiktig rentebærende lån, se note 16.

Note 14 - Finansposter

Finansinntekter 2022 2021
Verdiendring derivater 456 2 113
Andre finansinntekter -41 2 432
Annen renteinntekt 13 806 8 288
Sum finansinntekter 14 221 12 833
Finanskostnader 2022 2021
Verdiendring derivater 0 0
Renter på gjeld 76 409 64 551
Andre finanskostnader 1 209 1 334
Sum finanskostnad 77 618 65 885

Note 15 - Finansiell risikostyring og ledelse

4Service konsernet blir gjennom virksomheten eksponert for ulike typer finansiell risiko:
- Markedsrisiko
- Likviditetsrisiko
- Kredittrisiko

Konsernets finansielle eiendeler består i utgangspunktet av kundefordringer, kontanter og kontantekvivalenter som stammer direkte fra konsernets drift. Konsernet har også en liten andel derivater (rente-swaps).

Konsernets finansielle forpliktelser, bortsett fra derivater, består av ordinære lån, leverandørgjeld og andre forpliktelser. Den primære hensikten med disse finansielle forpliktelsene er å finansiere konsernets operasjonelle virksomhet.

Styret har et overordnet ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets rammeverk for risikostyring. Konsernet identifiserer og analyserer den risikoen konsernet er eksponert for, fastsetter rammer for akseptabelt risikonivå og tilhørende kontroller.

Markedsrisiko

i) Renterisiko

4Service sin finansiering er basert på flytende renter og konsernet er derfor utsatt for renterisiko. Konsernet inngår rentebytteavtaler for deler av lånet der risikobildet tilsier det. Som hovedregel benyttes ikke rentebytteavtaler for å sikre den effektive renteeksponeringen. Konsernet har ikke som et uttalt mål er å minimere rentekostnadene og volatiliteten knyttet til fremtidige rentebetalinger, men ønsker likevel å holde disse på et akseptabelt nivå.

Rentesensitivitet

Tabellen under viser effekten på resultat før skatt ved en endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer 2022 2021
Finansiell eiendeler med variabel rente 266 823 228 478
Finansiell forpliktelse med variabel rente 1 107 859 909 793
Netto finansiell fordring (- gjeld) -841 036 -681 315
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter -4 205 -3 407
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 4 205 3 407

Rentesikring
4Service har 3 rentebytteavtaler for deler av lånene. Rentebytteavtalen forfaller januar 2023. Normalt sikres renten på et lån tilsvarende mellom 20 % og 50 % av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. En av avtalene ble inngått i 2017 og to ble inngått i 2019. Tabellen under viser effekten på verdien av rentebytteavtalene ved endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer 2022 2021
Virkelig verdi av rentebytteavtalene -33 -489
Virkelig verdi av rentebytteavtalene
ved økning av rentene med 50 basispunkter -406 -1 020
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 340 42
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter -373 -531
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 373 531

ii) Valutarisiko

4Service har ikke virksomhet i andre land enn Norge, men gjør enkelte mindre innkjøp med oppgjør i utenlandsk valuta. Foretakets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta utgjør et uvesentlig beløp på balansedagen. Det er ikke foretatt sensitivitetsberegninger på valutarisiko.

Konsernet sikrer ikke valutarisiko, grunnet lite omfang av transaksjoner i andre valuta enn NOK.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Konsernets fremgangsmåte for å håndtere dette på, er å sikre, så langt som mulig, at konsernet alltid vil ha tilstrekkelig likviditet for å kunne betjene sine forpliktelser, både under normale og krevende forhold, og uten å pådra seg uakseptable tap eller risiko for å skade konsernets omdømme. Ubenyttede kredittreserver dekkes i Note 16.

Tabellen nederst i note 16 viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser. Note 11 viser tilsvarende for finansiell leasing

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser knyttet til et finansielt instrument eller en kontrakt, noe som fører til et økonomisk tap. Konsernet er eksponert for kredittrisiko fra operasjonelle aktiviteter (hovedsakelig kundefordringer) og fra finansieringsaktiviteter, herunder innskudd i banker og finansinstitusjoner.

i) Kundefordringer og andre fordringer

Kredittrisiko relatert til kunder håndteres av hvert enkelt forretningsområde i henhold til konsernets retningslinjer, prosedyrer og kontroller knyttet til kredittrisikostyring. En kundes kredittverdighet vurderes basert på et kredittvurderingsscorecard og kundens kredittgrenser defineres i samsvar med denne vurderingen.

Kundefordringer og andre fordringer i balansen er presentert netto etter avsetninger for forventet tap.

Det henvises til note 20 for konsernets eksponering for kredittrisiko på kundefordringer (forfallsmatrise).

ii) Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bundne og ikke bundne bankinnskudd. Kredittrisikoen knyttet til bankinnskudd er begrenset da motparten er banker med høy kredittrating. De strenge kravene til kredittverdighet innebærer at det forventes at motpartene vil oppfylle sine forpliktelser. Konsernet har ikke gjort plasseringer i pengemarkedsfond eller noterte verdipapirer.

Kapitalforvaltning

For kapitalforvaltning er det primære fokuset å sikre at konsernet beholder en sunn kapitalstruktur som støtter virksomheten og maksimerer aksjonærenes verdier. I lys av forandringer i generelle økonomiske forutsetninger, vurderer konsernet sin kapitalstruktur og gjør endringer i den. For å opprettholde eller justere kapitalstrukturen kan konsernet justere utbyttebetalinger til aksjonærene, returnere kapital til aksjonærene eller utstede nye aksjer. Konsernet overvåker kapital for å sikre at covenantkravene konsernet er underlagt overholdes.

Note 16 - Langsiktig gjeld

Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til provenyet som mottas, netto etter transaksjonsutgifter. Lånene blir deretter regnskapsført til amortisert kost. Virkelig verdi er i det alt vesentligste lik bokført verdi fordi vilkårene i lånene anses å reflektere gjeldende markedsvilkår på balansedagen.

Balanseført verdi

Forfall 2022 2021
Sikret
Banklån DNB se under 805 000 680 000
Leieforpliktelse 377 567 347 467
Sum rentebærende lån og krediter 1 182 567 1 027 467
Leieforpliktelse med forfall innen 1 år 61 368 52 188
1. års avdrag langsiktig gjeld 80 000 60 000
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag 1 041 199 915 278

Banklån og sikkerhet

Selskapet har følgende lånefasiliteter tilgjengelig:

Forfall 2022 2021
Fasilitet A 31/12/2023 84 344 120 000
Fasilitet B 31/12/2023 560 000 560 000
Fasilitet A2 31/12/2023 160 656 -
Kassekreditt Se under 105 000 120 000
Skattetrekksgaranti 88 000 65 000


Fasilitet A og A2 nedbetales med mNOK 20 hvert kvartal, med avdrag første gang ved utgangen av Q1 2021 for A og første avdrag ved utgangen av Q2 2022 for A2.
Fasilitet B og A2 nedbetales i sin helhet ved forfall 31.12.2023.
Banklån er under reforhandling.

Kassekreditten er rullerende med fornyelse hver 12. mnd. Det er pr. 31.12.2022 ikke trukket av kassekreditten.

Som sikkerhet for lånet er det tatt pant i konsernets kundefordringer, varelager og driftstilbehør.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler er:

2022 2021
Kundefordringer 417 107 255 547
Varelager 41 496 30 735
Driftstilbehør 418 197 383 660

Renteswap

Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater (rente swap). Pr 31.12.22 er totalt 16% omgjort til fast rente. Se note 15 for en beskrivelse av renterisiko og note 18for kategorisering av finansielle instrumenter.

Covenants krav

Se note 15 Finansiell risikostyring og ledelse.

Forfallsstruktur

Tabellen nedenfor viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser basert på de kontraktsmessige, ikke-diskonterte betalingene. Når en motpart har et valg om når et beløp skal betales, er forpliktelsen inkludert med den tidligste datoen der virksomheten kan forventes å måtte betale. Finansielle forpliktelser hvor man er pålagt å betalte tilbake på forespørsel er inkludert i "mellom 3-12 måneder" kolonnen.

Gjenstående tid

31.12.2022 0 - 3 måneder 3 - 12 måneder 1 - 5 år > 5 år Sum
1 år 1 år
"Finansielle forpliktelser
(ikke derivater) "
Banklån 42 800 818 550 - - 861 350
Leverandørgjeld 253 481 - - 253 481
Sum 296 281 818 550 - - 1 114 831
31.12.2021 0 - 3 måneder 3 - 12 måneder 1 - 5 år > 5 år Sum
1 år 1 år
"Finansielle forpliktelser
(ikke derivater) "
Banklån 17 222 45 000 620 000 - 682 222
Leverandørgjeld 169 944 - - 169 944
Sum 187 166 45 000 620 000 - 852 166

Leasingforpliktelse

Forfallsstruktur på udiskonterte betalinger er nærmere beskrevet i Note 11 Leieavtaler

Note 17 - Endring i forpliktelser

Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2022 Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditter Langsiktig rentebærende gjeld og kreditter Totalt
1/ januar 2022 62 223 610 954 673 177
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån 200 000 200 000
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån -60 000 -15 000 -75 000
Endring i estimert nåverdi (rente) -
Omklassifisering lang- til kortsikt 80 000 -80 000 -
Netto Tilgang/Kjøp 3 924 3 924
Andre nettoendringer 2 179 -1 789 390
31/ desember 2022 88 326 714 165 802 491

Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2021 Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditter Langsiktig rentebærende gjeld og kreditter Totalt
1/ januar 2021 62 223 669 312 731 535
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån -
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån -62 223 -62 223
Endring i estimert nåverdi (rente) -
Omklassifisering lang- til kortsikt 60 000 -60 000 -
Netto Tilgang/Kjøp -
Andre nettoendringer 2 223 1 642 3 865
31/ desember 2021 62 223 610 954 673 177

For innregnede leieforpliktelser se note 11

Note 18 - Finansielle instrumenter per kategori

Tabeller nedenfor presenterer 4Service konsernets klasser av finansielle instrumenter og tilhørende bokført verdi etter IFRS 9.

Finansielle eiendeler:

Per 31.12.2022 Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer 417 107 417 107
Andre fordringer 156 593 156 593
Kontanter og kontantekvivalenter 266 823 266 823
Rentebytteavtaler - -
Sum finansielle eiendeler 840 523 - 840 523
Per 31.12.2021 Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer 255 547 255 547
Andre fordringer 73 270 73 270
Kontanter og kontantekvivalenter 228 478 228 478
Rentebytteavtaler - -
Sum finansielle eiendeler 557 295 0 557 295

Finansielle forpliktelser:

Per 31.12.2022 Finansielle forpliktelser til amortisert kost Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 1 030 364 1 030 364
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 149 694 149 694
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld 253 481 253 481
Rentebytteavtaler 33 33
Sum finansielle forpliktelser 1 433 539 33 1 433 572
Per 31.12.2021 Finansielle forpliktelser til amortisert kost Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 961 314 961 314
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 62 222 62 222
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld 169 944 169 944
Rentebytteavtaler 489 489
Sum finansielle forpliktelser 1 193 480 489 1 193 969

Note 19 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 2022 2021
Lønn og feriepenger 166 271 144 056
Påløpte kostnader 136 122 75 287
Forskuddsfakturerte inntekter 5 474 5 700
Annet 73 231 62 258
SUM 381 098 287 301

Note 20 - Kundefordringer og andre ikke-rente­bærende fordringer

Kundefordringer 2022 20201
Kundefordringer (brutto) 422 898 259 623
Avsetning for tap på krav -5 791 -4 076
Sum kundefordringer (netto) 417 107 255 547

Alle kundefordringer har forfall innen ett år. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på kundefordringer.Konsernets avsetning til tap på kundefordringer er basert på konkrete vurderinger av hver enkelt fordring. Avsetningene pr 31.12 gjenspeiler derfor den samlede tapsrisikoen man ser pr 31.12. Konsernets kundebase er fordelt på ulike segmenter (se note 3), men det er historisk sett småforskjeller mellom segmentene når det gjelder realiserte tap på kundefordringer. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivatavtaler for å redusere kredittrisikoen. Balanseført verdi av kundefordringer er tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi forutsettes derfor ikke å avvike vesentlig fra bokført verdi.

Aldersfordeling og avsetning til tap kundefordringer

Tabellen under vises maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter alder.

2022 Ikke forfalt <30 dager 30-60 dager 61-90 dager > 91 dager Sum
Bokført verdi kundefordringer 327 316 56 523 9 933 10 321 13 014 417 107
2021 Ikke forfalt <30 dager 30-60 dager 61-90 dager > 91 dager Sum
Bokført verdi kundefordringer 199 122 32 969 15 171 5 439 2 847 255 548

Aldersfordelingene viser akkumulerte aldersfordelte kundereskontroer for konsoliderte selskaper. Det forventede tap er basert på en konkret vurdering av kundefordringene pr 31.12.22 og fordringenes alder.

Andre ikke-rentebærende fordringer 2022 2021
Forskuddsbetalte kostnader 26 604 18 963
Fordringer på ansatte - -
Andre kortsiktige fordringer 156 593 57 307
183 197 73 270

Note 21 - Kontanter og kontant­ekvivalenter

2022 2021
Kontanter i bank og kasse 266 823 228 478
Kassakreditt 0 0
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 266 823 228 478

Konsernet har ubenyttede kredittfasiliteter på 120 mNOK i kassakreditt. Det er foreligger ingen restriksjoner på bruken av disse midlene.

Note 22 - Pensjoner

Innskuddspensjon (ITP)

Selskaper i konsernet med egne ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Alle selskapene i konsernet har litt ulike ITP ordninger som følge av oppkjøpene de seneste årene. Ordningene strekker seg fra rene OTP avtaler på 2% til innskuddsavtaler på 5% / 8% for lønn på hhv 1-7,1G og 7,1G - 12G.

AFP

Enkelte av selskapene i konsernet har AFP ordninger.

Ytelsespensjon (YTP)

Ytelsespensjonen i Offshore-virksomheten ble avviklet pr 01.01.2020 og erstattet av en innskuddsordning. Balanseført forpliktelse fra tidligere år er ført over resultat i 2020.

I forbindelse med tariffoppgjøret for flyttbare innretninger i 2016 ble partene enige om en omlegging av den tariffestede pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Omleggingen har drøyd ut i tid i påvente av ny Pensjonstrygd for sjømenn. Den såkalte NRT-ordningen (60-67 år) erstattes nå av ny Pensjonstrygd for sjømenn og AFP, i tillegg til den allerede innførte innskuddsordning (3/15 %) som erstatter tidligere ytelsesordning.

Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:

2022 2021
Kostnader ved innskuddsplaner i Norge 37 198 34 736
Totale pensjonskostnader 37 198 34 736

Endringer i forpliktelsen:

2022 2021
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 0 0
Resultatført pensjonskostnad 0 0
Aktuarielt, finansielt tap/gevinst mm. 0 0
Premiebetalinger (ekskl. adm kostnader) 0 0
Arbeidsgiveravgift av innbetaling 0 0
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. 0 0
Balanseførte pensjonsmidler
Balanseført pensjonsforpliktelse 0 0

Note 23 - Transaksjoner med nærstående

Transaksjoner med tilknyttede selskaper

4Service konsernet har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Datterselskapene 4Service Landanlegg AS har inngått avtale med søsterselskapet 4Service AS i konsernet om kjøp av forpleiningsvirksomheten 4400 Lahaugmoen Kantine, jfr aksjelovens § 3-8. Det er ellers i all hovedsak transaksjoner knyttet til kjøp/salg av renholdstjenester og/eller administrasjon. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger:

Salg Kjøp Beløp til gode
2022 30 663 0 21 372
2021 21 529 0 20 886
Salg Kjøp Beløp til gode
2022 693 0 186
2021 10 481 0 20
Salg Kjøp Beløp til gode
2022 21 921 0 4 007
2021 15 823 0 5 009

Mellomværende med tilknyttede selskaper

4Service konsernselskaper har mellomværende med tilknyttede selskaper. Tallene under viser 4Service konsern sin andel av langsiktige lån ytet til tilknyttet selskap, fra eierne (iht eierandel).

Renteinntekt Fordring
2022 154 3 423
2021 147 3 260

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med tilknyttede selskaper:

2022 2021
Kundefordringer 25 565 25 915
Leverandørgjeld 0 0
Sum 25 565 25 915

Se note 26 for opplysninger om lån og godtgjørelse til ledelse og styre.

Note 24 - Skatt

Kostnad ved skatt innregnet i resultatet:

2022 2021
Periodeskatt:
Betalbar skatt (periodeskatt) 34 642 28 827
Justering av periodeskatt foregående år -396
Utsatt skatt:
Endring forpliktelse ved utsatt skatt 6 271 -6 543
Annet 0 0
Endring i skattesats 0 0
Kostnad ved skatt 40 913 21 888

Avstemming av effektiv skattesats

2022 2021
Resultat før skatt (inkl. avviklet virksomhet) 105 034 78 751
Skatt beregnet til 22% 23 108 17 325
Effekt av for mye/for lite betalt forrige år
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel 0 1 600
Ikke fradragsberettigede kostnader 456 2 113
Ikke skattepliktig inntekt
Effekt av kjøp/salg virksomhet 14 850
Annet 2 382 849
Kostnad ved skatt 40 796 21 888
Kostnad ved skatt i resultatregnskapet 40 796 21 888
Kostnad ved skatt avviklet virksomhet 0 0
Kostnad ved skatt 40 796 21 888

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller Balanse Resultatregnskap Andre inntekter og kostnader (OCI)
2022 2021 2022 2021 2022 2021
Eiendel ved utsatt skatt
Pensjon 0 0 0 0 0 0
Anleggsmidler -62 894 -33 975 28 919 5 171
Omløpsmidler -4 071 -2 187 1 884 -661
Avsetninger og kortsiktig gjeld -15 719 -13 201 2 518 733
Underskudd til fremføring -18 473 -17 799 674 15 344
Eiendeler ved utsatt skatt – brutto -101 157 -67 161 33 995 20 587 0 0
Forpliktelser ved utsatt skatt
Immaterielle eiendeler 128 308 82 979 -45 329 9 292
Anleggsmidler 3 054 4 204 1 150 -162
Annet 17 661 370 -17 291 22
Forpliktelser ved utsatt skatt – brutto 149 024 87 553 -61 471 9 152 0 0
Netto midlertidige forskjeller 47 867 20 392 -27 476 29 739
Netto utsatt skatt 10 758 4 486 -6 045 6 543

Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.

Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt

2022 2021
Åpningsbalanse per 1.1. 4 486 11 029
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via resultatoppstillingen 6 272 -10 085
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via andre inntekter og kostnader 0 0
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt anskaffet i virksomhetssammenslutninger 0 3 542
Netto forpliktelse ved utsatt skatt per 31.12 10 758 4 486

Konsernets underskudd til fremføring per 31.desember 2021 forfaller som følger:

2022 2021
Ingen forfallsfrist 0 0
Sum underskudd til fremføring 0 0

Utdeling av utbytte til morselskapets aksjonærer påvirker hverken selskapets periodeskatt eller forpliktelse ved utsatt skatt.

Note 25 - Aksjekapital, aksjonær­­informasjon og utbytte

Aksjekapital

Antall aksjer Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 31.12.21 444 730 065 0,001 444 730 (i hele kr)
Ordinære aksjer 31.12.22 452 609 193 0,001 452 609 (i hele kr)

Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte.

Antall aksjer (1000) Aksjekapital (NOK 1000) Overkurs (NOK 1000)
2022 2021 2022 2021 2022 2021
Ordinære aksjer IB 444 730 444 730 445 445 89 611 118 447
Tilført kapital 7 879 8
Kapitalnedsettelse
Tilbakebetalt kapital -28 836
Utgangen av året 452 609 444 730 453 445 89 611 89 611
Egne aksjer til pålydende 6 245 6 300 6 6

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 31.12.22:

Aksjonær: Antall aksjer: Eierandel:
Norvestor VII, L.P 262 547 738 58,01%
Jori Invest AS 27 167 741 27 167 741 6,00%
Erland Invest AS 25 167 741 25 167 741 5,56%
Ave Trebua AS 25 167 741 25 167 741 5,56%
Vida-Holding AS 18 000 000 18 000 000 3,98%
Vissit AS 10 365 300 10 365 300 2,29%
Villa & Co AS 6 250 000 6 250 000 1,38%
4Service Holding AS (egne aksjer) 6 245 208 6 299 754 1,38%
Mumac Holding AS 4 636 942 4 636 942 1,02%
Jon Holm Holding AS 4 506 150 4 506 150 1,00%
PV5E Invest AS 3 915 152 3 680 981 0,87%
SHV30C Invest 3 684 848 3 680 981 0,81%
Steg AS 3 680 981 3 500 000 0,81%
Spant AS 3 680 981 3 496 503 0,81%
Ingvarda AS 3 500 000 3 382 085 0,77%
Tore Wigtil 3 496 503 3 381 425 0,77%
Henning Stordal 3 382 085 3 351 750 0,75%
JSF Holding AS 3 381 425 2 838 525 0,75%
Rowan Brown Holding AS 3 351 750 2 838 525 0,74%
Umami AS 2 838 525 2 838 525 0,63%
Aksjer eid av ledende ansatte:
Vissit AS (Tor Rønhovde, CEO) 10 365 300 2,29%
York AS (Finn Rune Kristensen, CFO) 1 500 000 0,33%

Kapitalnedsettelse

2022 2021
Ordinære aksjer
Utdeling av akjsene i Izy Holding AS 0 28 836
Sum 0 28 836

* Utbytte utbetalt i september 2021 var en tilbakebetaling av innbetalt kapital

Egne aksjer

Antall Vederlag Andel av aksjekapital
Beholdning 1. januar 2022 6 245 209 1,40%
Netto tilgang gjennom året - - 0,00%
Beholdning 31. desember 2022 6 245 209 1,40%

Note 26 - Lønns­kostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

Lønnskostnader Note 2022 2021
Lønn 1 514 298 1 115 388
Arbeidsgiveravgift 320 119 227 591
Styrehonorar 463 450
Pensjonskostnad 22 37 198 34 736
Andre sosiale kostnader 49 745 16 543
Totale lønnskostnader 1 921 824 1 394 708
Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret: 2 732 2 471

Alle ansatte jobber i Norge.

Konsernet har innskuddspensjon som stilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Ytelser til ledende ansatte

Konsernledelsen består av konserndirektør og økonomidirektør

2022 Styre-honorar Lønn Bonus Natural-ytelser Pensjons-kostnad Samlet godt-gjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 956 97 81 3 134
Finn Rune Kristensen, CFO 2 306 169 192 79 2 746
Styret
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder 150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem 100 100
Eva Marie Helene Aubert, styremedlem - -
Håvard E Berge , styremedlem 100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem 100 100
Samlet godtgjørelse 450 5 263 169 289 160 6 330
2021 Styre-honorar Lønn Bonus Natural-ytelser Pensjons-kostnad Samlet godt-gjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 670 97 75 2 841
Finn Rune Kristensen, CFO 2 161 165 141 75 2 542
Styret
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder 150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem 100 100
Eva Marie Helene Aubert, styremedlem - -
Are Stenberg, styremedlem 100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem 100 100
Samlet godtgjørelse 450 4 830 165 238 149 5 833

Note 27 - Estimat­usikkerhet

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

- Nedskrivning/reversering av goodwill og andre immaterielle eiendeler samt varige driftsmidler og reversering av nedskrivninger for varige driftsmidler
- Virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved oppkjøp
- Leieavtaler - fastsettelse av leieperiode for kontrakter med fornyelsesopsjoner

Immaterielle eiendeler

Selskapets balanseførte goodwill, kundekontrakter og merkevarenavn vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt reversering av tidligere nedskrivninger. Virksomheten er til en viss grad påvirket av konjunkturer som kan medføre svingninger i virkelig verdi av virksomheten.Verdsettelsene av de ulike etablerte segmentene vil naturlig variere innenfor et intervall på +/- 20 %.

Kostprisallokering

4Service Holding (4Service) må fordele kostpris for ervervede virksomheter på ervervede eiendeler og overtatt gjeld basert på anslått virkelig verdi.4Service har engasjert uavhengige verdivurderingseksperter til å bistå med å fastsette virkelig verdi av ervervede eiendeler og overtatt gjeld. Verdivurderingene forutsetter at ledelsen gjør betydelige vurderinger ved valg av metode, estimater og forutsetninger. Vesentlig oppkjøpte immaterielle eiendeler som 4Service har innregnet, omfatter kundebase og merkenavn. Forutsetninger som legges til grunn for vurderingfor immaterielle eiendeler, omfatter, men er ikke begrenset til,anslått gjennomsnittlig levetid på kundeforholdet basert på kundeavgang, gjenværende kontraktsperiode og gjenanskaffelseskostjustert for en teknologifaktor for software samtforventet teknologisk og markedsmessig utvikling. Forutsetninger som legges til grunn for verdifastsettelse av eiendeler, omfatter men er ikke begrenset til gjenanskaffelseskost forvarige driftsmidler.Ledelsens beregninger av virkelig verdi er basert på forutsetninger som antas å være rimelige, men som har en iboende usikkerhet, og som følge av dette kan de faktiske resultatene avvike fra beregningene.

Leieavtaler

Vesentlige skjønnsmessige vurderinger ved fastsettelse av leieperiode for kontrakter med forlengelsesopsjoner

Konsernet har flere leieavtaler knyttet til kontorbygg og annen fast eiendom som inneholder forlengelsesopsjoner. En forlengelsesopsjon er inkludert i beregningen av en leieforpliktelse dersom ledelsen med rimelig sikkerhet kan si at en kontrakt vil forlenges. Ledelsen har utøvd skjønn i vurderingen av hvilke relevante faktorer som kan skape et insentiv til å forlenge en leieavtale. Som en del av denne vurderingen har ledelsen tatt i betraktning den opprinnelige leieperioden og vesentligheten av den underliggende eiendelen (kontorbygg og annen fast eiendom).

Note 28 - Offentlige tilskudd

Konsernet har i 2022 mottatt kompensasjonsstøtte og lønnstilskudd etter Korona pandemien i 2021.

Kompensasjonsstøtte:

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

"Mottatt tilskudd etter lov 17. april 2020 nr. 17 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronavirusutbruddet er skattepliktig virksomhetsinntekt. Tilskuddet fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder for, jf. lovens § 5 første ledd."

Lønnstilskudd

Fra og med 2. oktober 2020 ble det innført en ordning hvor arbeidsgivere kunne søke om lønnstilskudd for månedene juli og august 2020, for å hente tilbake permitterte ansatte til lønnet arbeid. Ordningen er senere utvidet til å gjelde for oktober, november og desember 2020. Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak, selskaper, samt stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet som formål og som omfattes av sktl. § 2-32.

Mottatt tilskudd

Konsernet har i 2022 mottatt totalt mNOK 15,1 i ulike tilskudd. Tilskuddene er regnskapsført etter kontantprinsippet, og klassifisert som følger:

Lønnsreduksjon Annen omsetning Sum
Lønnstilskudd permitterte ansatte 13 687 13 687
Tilskudd kompensasjonsordning 1 482 1 482
Sum tilskudd 13 687 1 482 15 169

Note 29 - Betingede forpliktelser

Konsernet har ingen kjente forpliktelser som ikke er innregnet i balansen pr 31.12.2022.