4Service

Styrets årsberetning

Virksomhetens art

4Service Holding AS er morselskap i konsernet 4Service Holding der virksomheten omfatter Facility Service tjenester, personalrestauranter, restauranter, coworking, catering, renhold, samt leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på anleggscamper, fartøyer og offshore-installasjoner.

Food & Facilities drives under merkenavnene De 3 Stuer, Eir Mat og Drikke, Søtt+Salt og Gastro. I tillegg er det etablert skreddersøm på merkevare i samarbeid med kundene på fullservice kontrakter, med blant annet tjenester som restauranter, events og Coworking som har etablert seg under merkenavnet INC.

Cleaning & Maintenance drives under merkenavnet Eir Renhold, hvor det leveres renholds- og vedlikeholdstjenester.

Accommodation omfatter forpleiningstjenester, hvor den landbaserte delen består av Camp som leverer anleggshotell med merkenavnene 4Service og Eir Camp. Offshorevirksomhet som omfatter kontrakter hvor selskapet leverer forpleining på forskjellige rigger på norsk sokkel, leveres med merkenavnet 4Service.

Konsernet har i 2022 gjennomført 5 oppkjøp. I all hovedsak innenfor området Cleaning & Maintenance. Alle de oppkjøpte selskapene, Apex Renhold AS, Viken Sanering AS, Skien Renhold AS, Royal Pluss AS og Servicepartner 1 AS er innfusjonert i datterselskapet 4Service Eir Renhold AS.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Det bekreftes at det avlagte regnskap gir et rettvisende bilde over utviklingen, resultatet og selskapets finansielle stilling. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2022 og frem til dags dato av betydning for selskapet som endrer ovennevnte vurdering. Styret og ledelsen vurderer kontinuerlig selskapets drift, arbeidsoppgaver og personell.

Konsernet 4Service Holding AS driftsinntekter endte på 3 313,6 mill. kr, en økning på 40 % fra 2021 (2 374,1 mill. kr.). EBITDA i 2022 er 300,4 mill. kr. mot 249,3 mill. kr. i 2021. Lønnsomheten er følgelig økt fra 2021.Årets resultat før skatt ble 105,0 mill. kr, av dette resultatet er -0,1 mill. kr ikke-kontrollerende eierinteresse sin andel. Resultat etter skatt endte på 64,2 mill. kr mot et resultat på 56,9 mill. kr i 2021.

De samlede ordinære investeringene i varige driftsmidler i 2022 var 48,5 mill. kr (2021: 33,5 mill. kr.) i konsernet. Totale eiendeler i konsernet var ved utgangen av året 2 517,0 mill. kr. Arbeidskapitalen er på -205,4 mill. kr. Selskapet har ubenyttet tilgjengelig trekkreserve på 105 mill. kr, og selskapets likviditetsmessige situasjon vurderes som god.

Total egenkapital inkludert ikke kontrollerende eierinteresse var 388,6 mill. kr ved utgangen av året, dette tilsvarer en egenkapitalandel på 15 %, mot 13 % i fjor. Ved utgangen av 2022 utgjør minoritetsinteresser -2,3 mill. kr. Konsernets finansielle stilling vurderes som god.

Årets kontantstrøm bærer preg av god drift med fokus på balansen. Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 251,0 mill. kr (380,8 mill. kr). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på -213,8 mill. kr (-79,2 mill. kr). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 1,1 mill. kr (-165,9 mill. kr). Beholdning av kontanter ogkontantekvivalenter beløp seg til 266,8 mill. kr ved utgangen av 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 228,5 mill. kr.

4Service Holding AS har et resultat i 2022 på 0,0 mill. kr. Morselskapet har en egenkapitalandel på 38,5%, og selskapets finansielle stilling vurderes som god.

Redegjørelse for foretakets utsikter

Både i 2021 og starten av 2022 har spesielt kantine, restaurant og catering markedet vært påvirket av en redusert omsetning. Det skyldes Covid-19 som midlertidig førte til reduksjonen i etterspørselen etter konsernets mat-tjenester knyttet til forretningsbygg. Etter en normalisering fra medio 2022, skapte finansuro redusert etterspørsel for de samme tjenestene i slutten av 2022. Sammen med økte matvarepriser, har dette utfordret lønnsomheten på kort sikt.

Konsernet har en økende markedsandel i 2022 som vil øke i 2023 som følge av effektene på nysalg 2021 og 2022 som materialiserer seg i 2023. De generelle markedsutsiktene er gode. Styret vurderer løpende mulighetene for ulike former for samarbeid eller oppkjøp som kan utvikle konsernet videre.

Gjennom 2022 har konsernet vist stor handlekraft, redusert kostnader, og vist at den underliggende driften er både skalerbar og robust. Samtidig har konsernet hatt stor tilvekst på alle områder i 2022 på nysalg som forventes å materialisere seg i 2023. Vår satsning på salg, også i en krevende periode gjennom 2021 og 2022, gir resultater med stadig nye kontrakter innenfor alle våre områder. Med eksisterende portefølje og inngåtte nye kontrakter forventer vi å være tilbake på langtidsplan i 2023.

Fortsatt drift

Basert på ovenstående redegjørelse for konsernets resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet for 2022 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og at det er gitt et rettvisende bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er fortsatt i en utviklingsfase og det er en målsetning om å konsolidere og ta ut synergier i 2023 med fortsatt organisk vekst.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Det har blitt avholdt 13 arbeidsmiljøutvalgsmøter fordelt på 4 arbeidsmiljøutvalg i Renhold, Facility, Camp og Offshore.

Det har i løpet av 2022 vært rapportert inn 93 skader på ansatte i forbindelse med utførelsen av arbeid. 26 av skadene er fraværsskader. Det er i hovedsak brannskader, fallskader og kuttskader.

Konsernet har fokus på HMS og HMS opplæring for å redusere registrerte fraværsskader.

Det har vært gjennomført 50 397 digitale opplæringsaktiviteter i 2022.

Korttidsfraværet i konsernet var på 4,8% og langtidsfraværet på 3,6%. Konsernet 4Service Holding legger vekt på å skape et trygt arbeidsmiljø på samtlige av våre arbeidsplasser.

Likestilling

Konsernet hadde ved årets utløp 5 117 ansatte, hvorav 59,5 % kvinner og 40,5 % menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene.

Styret består av 6 personer inkludert varamedlem hvorav en person er kvinne. Konsernets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og er derfor i rekrutteringsprosessene bevisst på å likestille mannlige og kvinnelige søkere. Det er i alle prosesser kompetanseprinsippet som er styrende for beslutningene. Konsernet 4Service Holding ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder.

Konsernet har i 2022 gjennomført en lønnskartlegging som en del av Selskapets generelle arbeid som gjøres for å være proaktiv med tanke på like rettigheter og muligheter, og forebygging av diskriminering etter den norske likestillings- og diskrimineringsloven​. Funnene i lønnskartleggingen er presentert på våre hjemmesider.

Åpenhetsloven

I tråd med Åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil Konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurdering offentliggjøres på selskapets hjemmesider innen 30. juni 2023.

Ytre miljø og bærekraft

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernet har i 2022 gjennomført flere tiltak for å ta et bevisst standpunkt til bærekraft. Konsernet er i dag en stor arbeidsplass som totalt gir fra seg et stort fotavtrykk hver eneste dag. Vi har i løpet av 2022 sertifisert konsernet innen ISO 14001:2015 og hatt søkelys på å følge opp mål og resultater innen miljø. I 2022 ble det utarbeidet en bærekrafts rapport, av en ekstern uavhengig part. Vi har måling av matsvinn i de fleste av våre kantiner og har investert i elbiler. Vår dedikerte ressurs innen sosial bærekraft har skapt muligheter for mennesker i utenforskap ved å arbeide målrettet med inkludering av mennesker gjennom opplæring, arbeidstrening og utvikling av mennesker.

For ytterligere informasjon henvises det til ESG rapporten på våre hjemmesider.

Forskning og utvikling

4Service har gjennomført flere steg i den digitale strategi for å utvikle sømløse tjenester og skape grunnlaget for å bli et datadrevet konsern. Den digitale kundereise gir oss muligheter for en innovativ utvidelse av tjenestetilbudet i tillegg til nye forretningsmuligheter integrert med framtidens backoffice.

Gjennom analyse og prediksjon skapes en datadrevet utvikling ved å bruke data for å utvikle nyttig informasjon som skaper merverdi ved å tilrettelegge for bærekraftige og smarte operasjonelle valg. All informasjon for å styre operasjonelle valg på laveste nivå er tilgjengeliggjort gjennom Qlik Sense.

Et perfekt samspill mellom mennesker og teknologi skal bidra til å skape magiske kundeopplevelser.

Finansiell risiko

Finansiell markedsrisiko

Konsernet har finansiell markedsrisiko gjennom rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner. Den er ved årsslutt på 841 mill. kr. Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater (renteswap). Pr 31.12.22 er totalt 11% omgjort til fast rente. Konsernet har ubetydelig valutaeksponering.

Kredittrisiko

Det er større risiko knyttet til tap på fordringer på grunn av usikkerheten i norsk økonomi. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer, men har satt på ekstra ressurser til oppfølging av utestående kundefordringer i konsernet. Brutto kreditteksponering på balansedagen utgjør totalt 417,1 mill. kr. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivatavtaler for å redusere kredittrisikoen.

Likviditetsrisiko

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god med kontantbeholdning tilgjengelig den 31.12.2022 pålydende 266,8 mill. kr. samt trekkfasilitetene som er tilgjengelig i banken. Selskapet lånefasiliteter forfaller 31.12.2023. Vi har gode og konstruktive diskusjoner rundt refinansiering.

Disponering av årets resultat

Følges av resultatregnskapet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke kommer frem av resultatregnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets oppfatning har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Konsernet har tegnet egen ansvarsforsikring for styret og daglig leder.